Usluge nerezidentnih pravnih lica koje podležu porezu po odbitku

Prema članu 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se primenjuje od 1. aprila 2018. godineporez po odbitku plaća se na prihode nerezidentnih pravnih lica po osnovu naknada od usluga:

1. istraživanja tržišta,

2. računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i

3. drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja,

nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Suština je da – počev od 1. aprila 2018. godine – prihodi koji se nerezidentnim pravnim licima isplaćuju po osnovu svih drugih usluga više neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku (osim u slučaju isplate prihoda pravnim licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom tzv. „zemlje poreskog raja“).

Dakle, ako od ino partnera dobijete fakturu za istraživanje tržišta, računovodstvene ili revizorske poslove i druge poslove iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, a sa tom zemljom Srbija nema potpisan Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezovanja (UIDO), prilikom isplate naknade tom ino partneru mora se podneti poreska prijava i obračunati porez po odbitku po stopi od 20% na bruto prihod.

Ako je ino partner iz zemlje sa kojom Srbija ima potpisan UIDO, potrebno je da Vam ino partner pošalje Potvrdu o rezidentnosti, ali se porez u ovom slučaju ne plaća.

Inače, pod drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja podrazumevaju se usluge:

1. poreskog savetovanja,

2. advokatske usluge,

3. usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i

4. svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

2018-09-13T16:24:27+00:00